9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Przemyślu

MKL-III.6840.85.2012.ER5     Przemyśl, dnia 05.11.2012 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zawiadamia się spadkobierców po Władysławie Świderskim s. Jana, że Prezydent Miasta Przemyśla podjął zamiar przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka o nr 259 w obrębie 214 m. Przemyśla (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka o nr 10/4 w obrębie 138, powstała z podziału działki nr 10/2, która z kolei powstała z działki nr 155) przy ul. Lwowskiej.
Na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość zwrotu ww. działki na wniosek złożony przez wszystkich poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców.
W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w terminie 3 miesięcy, licząc od upływu terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygasa.
W razie zwrotu nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca zwaloryzowaną należność za nieruchomość ustaloną w umowie sprzedaży.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 na okres 14 dni, tj. od 13 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r. Po upływie tego terminu doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2012 15:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:27