6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości w celu budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

MKL-III.6841.7.2012.ER5      Przemyśl, dnia 07.11.2012 r.
 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Piastowskiej, w celu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Numer działki

41/1

46

47

168

173/1

Obręb

211 m. Przemyśla

Powierzchnia działki [ha]

1,0499

0,0084

0,0191

0,8709

4,3587

Użytek gruntowy

Ba” – tereny przemysłowe

RIVa” – grunty orne

RIVa” – grunty orne

RIVa” – grunty orne

RIVa” – grunty orne

PsIII”, „PsIV” – pastwiska trwałe

Księga Wieczysta Nr PR1P/00...

069150/7

103257/8

103257/8

103257/8

103257/8

3. Adres: ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane i zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu. Posiadają nieregularne kształty, jednak razem tworzą kompleks o łącznej powierzchni 6,3070 ha. Równolegle do granicy działki nr 41/1 biegnie betonowe ogrodzenie. Teren jest zakrzaczony i zadrzewiony, pochyły w kierunku południowym, poprzecinany kilkoma niewielkimi skarpami. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie ulicą Piastowską, do której przylega działka nr 47. W pasie drogowym ul. Piastowskiej i w obrębie ZUK znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.

5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r.) działki nr 46, 47, 168 i 173/1 obr. 211 położone są w jednostce przestrzennej „III”   „Ogólnomiejska”, a działka nr 41/1 obr. 211 dodatkowo w podstrefie usług komunalnych „Składowisko odpadów III./Ko-7”.

6. Obciążenia: Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone. Prawomocną decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 czerwca 2012 r. znak MKL-IV.6844.11.2012 wygaszony został trwały zarząd przysługujący Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W dziale II KW nr PR1P/00069150/7 uwidoczniony jest nadal trwały zarząd przysługujący ZUK w Przemyślu. Złożony został wniosek do Sądu Rejonowego w Przemyślu o odłączenie działki nr 41/1 w obr. 211 z tej KW i przyłączenie jej do KW nr PR1P/00103257/8.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 770 000,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Cena za nieruchomość uzyskana w przetargu będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
• I opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości i wraz z podatkiem VAT płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,
• opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 1% ceny nieruchomości płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

8. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość jest oddawana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w celu wzniesienia na gruncie budynków oraz innych urządzeń, stanowiących łącznie zakład przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości min. 30 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 15.000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji, opartego o technologię najlepszej dostępnej techniki (BAT), spełniającego warunki zakwalifikowania jako regionalny zakład przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Przemyślu. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do utrzymania powstałych budynków i urządzeń w należytym stanie.
Podstawą prawną dla określenia obowiązujących parametrów funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. U. z dnia 24 września 2012, poz. 1052)
Podstawowym wymogiem jest  osiągnięcie przewidzianych przepisami prawa poziomów odzysku odpadów, w tym biodegradowalnych oraz spełnienie obowiązujących kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a w szczególności:
a) przetwarzanie odpadów z sektora komunalnego w celu poddania ich procesom odzysku gwarantującego redukcję masy o co najmniej 50 % przyjętych przez zakład odpadów,
b) ograniczenie składowania masy odpadów w szczególności ulegających biologicznemu rozkładowi do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów do 16.07.2020 roku w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r.,
c) osiągnięcie przewidzianych przepisami prawa wymagań dotyczących poziomu odzysku odpadów spełniających kryterium dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.).

9. Prezydent Miasta Przemyśla jest w posiadaniu:
1) Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez INGENIS Sp. z o.o. Poznań, ul. Fredry 1/16;
2) Studium Wykonalności „Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów” opracowanego przez HEKO Halina Karmolińska-Słotkowska, Poznań ul. Miodowa 2a/2;
3) Koncepcja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przemyśla i gmin ościennych wraz z koncepcją budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów opracowanego przez HEKO Halina Karmolińska-Słotkowska, Poznań ul. Miodowa 2a/2;
4) Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Składowisko Przemyśl związanej z budową mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, a lokalizowanej przy ul. Piastowskiej w Przemyślu opracowanego przez HEKO Halina Karmolińska-Słotkowska, Poznań ul. Miodowa 2a/2;
5) Decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25.02.2011 nr KOŚ-II.6220.20.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu.
Nabywca użytkowania wieczystego uprawniony będzie do otrzymania dokumentacji, o której mowa wyżej, przy czym odnośnie dokumentacji, o której mowa w punktach 1) – 4) za zwrotem kosztów jej sporządzenia poniesionych przez Gminę Miejską Przemyśl.

10. Ustala się terminy zagospodarowania nieruchomości:
1) termin rozpoczęcia zabudowy oraz termin rozpoczęcia posadowienia innych urządzeń – do dnia 1.01.2014 r.
2) termin zakończenia zabudowy oraz termin zakończenia posadowienia innych urządzeń – do dnia 1.06.2015 r., przy czym za termin zakończenia posadowienia innych urządzeń uważa się uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych wraz z osiągnięciem statusu instalacji regionalnej zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego (Uchwała NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego).
W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt 10, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

11. W przypadku zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty zobowiązany jest do ich odbudowy w terminie 18 miesięcy. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie, albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie zwraca się sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.

12. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

13. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek o nr 41/1, 46, 47, 168 i 173/1 w obr. 211 w kwocie 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 4 stycznia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

14. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

15. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy ustanowienia użytkowania wieczystego zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy ustanowienia użytkowania wieczystego podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

17. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 20, pokój nr 12, tel. 16 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl, oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Przemyślu ul. Piastowska 22, tel. 16 672-07-63 e-mail: zuk.przemysl@op.pl , a także na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGZdjęcia terenu

JPGZdjęcia terenu

JPGZdjęcia terenu

Opublikował:  | Data publikacji: 09-11-2012 10:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-01-2013 15:04