26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl wśród najlepszych w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

6 listopada br. podczas konferencji odbywającej sięw gmachu Sejmu RP ogłoszone zostały wyniki Rankingu „Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Przemyśl znalazł się w czołówce najlepszych samorządów zajmując 3. miejsce w kategorii Miast na prawach powiatu i ustępując tylko Warszawie i Poznaniowi. Współorganizatorem konferencji była Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która również wspiera promocję najlepszych polskich samorządów, wyłaniając Laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń. Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Głównym celem takiego zestawienia jest prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek, spośród wszystkich w Polsce. Ranking jest też podstawą do określania ich słabych i mocnych stron, co stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa w Polsce. 

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:
1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita;
2) wydatki na transport i łączność per capita;
3) udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;
4) udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;
5) udział dochodów własnych w budżecie gminy;
6) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
7) liczba pracujących na 1000 mieszkańców;
8) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
10) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
11) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
12) liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;
13) odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
14) procent ludności objętej usługami wodociągowymi;
15) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;
16) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków.

Oczywiście osiągane rezultaty zależą od wielu czynników, wśród których należy wymienić doświadczenie samorządów oraz wynikającą z tego ciągłość działań rozwojowych, potencjał gospodarczy i charakter administracyjny. W związku z powyższym przygotowano cztery rankingi, a mianowicie ranking gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast na prawach powiatu.

 

źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego i Konkursu "Teraz Polska"

http://www.terazpolska.pl/

Opublikował:  | Data publikacji: 09-11-2012 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17