13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie  w 2013 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

1. Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2013 r., na dofinansowanie realizacji trzech zadań:
Zadanie nr 1. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na „upowszechnianie sportów zimowych”; Łączna kwota dofinansowania – 2,5 mln PLN;

Zadanie nr 2. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na ”upowszechnianie pływania”; Łączna kwota dofinansowania – 6,5 mln PLN;
Zadanie nr 3. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na „upowszechnianie lekkiej atletyki”; – Łączna kwota dofinansowania – 3,0 mln PLN;

2. O przyznanie dofinansowania w ramach w/w Konkursu mogą ubiegać się:
- kluby sportowe działające  w formie stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- jednostki samorządu terytorialnego.

3. Priorytetowo traktowane będą projekty:
- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 1, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych - infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.);
- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania pływania, w tym dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 2. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 2, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu upowszechniania pływania;
- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania lekkiej atletyki, organizowanych dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 3. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 3, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej – do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki - infrastruktury sportowej;
- zapewniające powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
- służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
- promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
- promujące wolontariat w sporcie.

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:
- wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2012 r. osobiście lub  drogą  pocztową.
- o terminie złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
- wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić wyłącznie elektronicznie, w systemie AMODIT

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.msport.gov.pl

Szczegóły: TUTAJprzygotowała M. Kroczek

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-11-2012 11:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-11-2012 11:18