Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. D znajdującego się w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A

MKL.III.6840.24.4.2011.GC4                                      Przemyśl, dnia 16 października  2012 r.
 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
1)  lokal użytkowy oznaczony lit. „D
     Powierzchnia użytkowa lokalu: 31,10 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 212 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2)   Numer ewidencyjny działki: 22
      Obręb:     212
      Powierzchnia działki:   0,5482 ha
      Nr Księgi Wieczystej:   PR1P/00072255/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy oznaczony lit. „D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z trzech pomieszczeń użytkowych (sala usługowa, poczekalnia i pokój socjalny) oraz wc znajdującego się na poziomie podpiwniczenia. Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terrakoty. Ściany malowane. Stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o., wodną  i kanalizacyjną.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatne jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania –  nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone, pierwszy w dniu 20 czerwca 2012 r., drugi w dniu 08 sierpnia 2012 r. i trzeci w dniu 03 października 2012 r.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 listopada 2012 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2012 r.

10. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego oznaczonego lit. „D”  w kwocie 7 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „IV przetarg ustny nieograniczony, lokal użytkowy  ozn. lit. „D”, ul. Siemiradzkiego 6A”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 listopada 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów  można  uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Zobacz działki na internetowej stronie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGLokal użytkowy w parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (207,56KB)

JPGLokal użytkowy w parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (90,74KB)

JPGLokal użytkowy w parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (106,66KB)

JPGLokal użytkowy w parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (208,42KB)

JPGLokal użytkowy w parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (99,73KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-10-2012 10:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-11-2012 10:29

Na skróty