17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Inwestujemy w infrastrukturę techniczną - wysokie miejsce Przemyśla w Rankingu "Wspólnoty"

W opracowywanym co roku przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" Rankingu Inwestycyjnym nasze miasto zajęło wysoką, trzecią pozycję w kategorii powiatów grodzkich. 

Przy tworzeniu Rankingu brane są pod uwagę nie wszystkie inwestycje samorządowe, ale tylko te skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, jako te, które są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Są więc to inwestycje koncentrujące się głownie w transporcie (remonty i budowa dróg, a także tabor lokalnego transportu zbiorowego), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, oświetlenie ulic itp.), gospodarka mieszkaniowa. Wzięte zostały pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2011 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (2009 - 2011). W przypadku Przemyśla inwestycje w infrastrukturę techniczną w tych latach per capita wyniosły 1478, 13 zł - w zajmującym pierwsze miejsce w tej kategorii Zabrzu wyniosły one 1590, 39 zł.

Zestawienie w stosunku do lat ubiegłych pokazuje wyhamowywanie tendencji wzrostowych w inwestycjach samorządowych, zauważalne już w roku 2010: jedyną kategorią samorządów, która zanotowała wzrost (o 6 proc.) były województwa. Miasta na prawach powiatu odnotowały ponad 10-procentowy spadek, powiaty prawie 20-procentowy, a gminy 5-procentowy. 

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 12-10-2012 15:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17