14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Potokowej

MKL-III.6840.1.2012.GC4                                 Przemyśl, dnia 01 października 2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Potokowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa, i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr:                   257
  • Powierzchnia działki:  0,2843 ha
  • Obręb:                         210
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Potokowa.

4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana o regularnym kształcie prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane, użytkowane rolniczo. W granicy działki stoi część budynku gospodarczego nieruchomości nr 258 obręb 210. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 284 obręb 210 w obrębie 210 objętej, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla.

5. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 28 września 2009 r. znak BGP.II.1/4.73310-89/09 działka nr 257 w obrębie 210 może być zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym może nastąpić realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz zjazdu drogowego z ul. Potokowej poprzez teren działki nr 284 w obrębie 210 m. Przemyśla.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem; „RIIIa” – grunty orne.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (słownie złotych:  osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 19 września 2012 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony.

8. Obciążenie nieruchomości: W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione jest obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. Nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. nr 42/1 obr. 101 - obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

9. Zobowiązania –  nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

10. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 07 listopada 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

11. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 257 obręb 210 w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „II przetarg ustny nieograniczony ul. Potokowa, działka nr 257 w obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 31 października 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można  uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGDziałka przy ul. Potokowej (185,59KB)

JPGDziałka przy ul. Potokowej (193,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 03-10-2012 12:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-11-2012 10:53