16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania ustny na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Stachiewicza 4 Przemyślu

MKL-III.6840.29.2012.GC4                              Przemyśl, dnia 20 września 2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza rokowania

na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części  lokalu mieszkalnego nr  1 w budynku przy  ul. Stachiewicza 4.

1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 55,39 m2, położonego w budynku przy ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem  1/16 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 marca 2074 r. udziału wynoszącego 1/16 niewydzielonych części działki nr 1534 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej KW Nr PR1P/00024361/2.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/1

4. Opis nieruchomości:
Udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym  na parterze budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu o powierzchni użytkowej 55,39 m2.  Lokal składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Podłogi: w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience z wc posadzki z terakoty. Ściany: w pokojach malowane farbą emulsyjną, w części kuchni lamperia a w części  kuchni i w łazience z wc glazura, w przedpokoju boazeria drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie lokalu piecami kaflowymi. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

6. Zobowiązania –  lokal mieszkalny nr 1 użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 500,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy pięćset 00/100) brutto w tym cena za udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym  nr 1 w kwocie 13 786,60 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 1/16 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1534 obręb 207 w kwocie 713,40 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Nabywca oprócz ceny nabycia zobowiązany będzie do zapłaty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej. Ponadto zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w stawce 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 

8.  Na sprzedaż przedmiotowego udziału przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone pierwszy w dniu  08 czerwca 2012 r. i drugi w dniu 18 lipca 2012 r. oraz rokowania w dniu 12 września 2012 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
                
9. Rokowania odbędą się dnia 31 października 2012 r. o godz. 1000 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie do udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie udziału 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, z zaznaczeniem „rokowania ul. Stachiewicza 4”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 października 2012 r. kopię dowodu wniesienia zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia do udziału w rokowaniach.

11.  Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

12. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 26 października 2012 r. do godz. 1500 bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu  Miejskiego  w Przemyślu Rynek 20 pok. Nr 4, w zamkniętych kopertach z hasłem: „Rokowania – ul. Stachiewicza 4”.

13. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny  nabycia ustalonej w rokowaniach.

14. Zaliczkę pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

15. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

17. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2012 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2012 09:44