9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 9

MKL-III.6840.35.2011.AS2                            Przemyśl, dnia 14.08.2012 r.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:  236/1
  • Powierzchnia działki: 0,2125 ha
  • Obręb: 212
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00093921/0 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 9

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1565,50 m2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, stolarka otworowa drewniana. Dach drewniany czterospadowy kryty blachą. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W budynku brak ogrzewania centralnego (wyposażenia kotłowni). Stan techniczny budynku wymaga wykonania generalnego remontu. Komunikacja do przedmiotowej działki z ulicy Żołnierzy I Armii WP odbywa się przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 oraz przez działkę nr 236/2 w obr. 212 (ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa - patrz pkt 8 niniejszego ogłoszenia). Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu
i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 236/1 obr. 212.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zespołu koszar wojskowych z XIX wieku, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-575 i z tego względu podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejska”, w obszarach problemowych z ograniczeniami zabudowy i obszary wyłączone z zabudowy - tereny zamknięte, w Kwartale II.11 Miasto Tradycyjne - kompleks koszarowy oraz w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „C”. 
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 812 000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwanaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienioną uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r. oraz uchwałą Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012 r., od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach 15.02.2012 r., 09.05.2012 r. i 01.08.2012 r., zakończone wynikiem negatywnym.

9. Do działki nr 236/1 w obr. 212 ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu, przejazdu, prowadzenia urządzeń podziemnych przez działkę nr 236/2 w obr. 212 oraz korzystania z osłony śmietnikowej, w zakresie oznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej opatrzonej klauzulą zgodności z operatem ewidencji gruntów numer 1-12/10 z dnia 12.01.2010 r. kolorem żółtym i literami A, B, C, C1, C2, C3, D, E, F, G, H, I oraz J na rzecz jej każdoczesnych właścicieli i posiadaczy.  

10. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 października 2012 r. (środa) o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 236/1 obr. 212 w kwocie 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony ul. Bakończycka 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 18 października 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (101,31KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (106,97KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (94,89KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (157,83KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (93,41KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (96,89KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (194,59KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (126,92KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (143,42KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (141,13KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (111,43KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (90,10KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (115,60KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (194,85KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (101,14KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (150,50KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (71,89KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (78,99KB)

JPGNieruchomość przy ul. Bakończyckiej 9 (291,88KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2012 12:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-10-2012 15:20