12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza aukcję - licytację nieograniczoną na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nie oznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3. Aukcję w dniu 13 września 2012 roku (czwa

Przemyśl, 3 sierpnia 2012 roku

MKL-V.7150.3.2012.JS6                                                                                                              

 

                                            PREZYDENT  MIASTA  PRZEMYŚLA

ogłasza aukcję -licytację ograniczoną co do rodzaju działalności na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nie oznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3.

     Aukcję w dniu 13 września 2012 roku (czwartek) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, sala nr 19, przeprowadzi Komisja Przetargowa zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 40/2011 z dnia 23.02.2011 r.

Informuję, że do czynszu wyliczonego wg wylicytowanej w aukcji stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% oraz, że czynsz ten z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego wg zasad obowiązującego Zarządzenia nr 34/2011 z dnia 16.02.2011 roku Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy najmu. W przypadku deflacji czynsz nie ulegnie zmianie.

Przystępujący do aukcji powinien, pod rygorem nie dopuszczenia do niej, wpłacić Gminie Miejskiej Przemyśl wadium w pieniądzu, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podana jest w wykazie nr 3, w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu (Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl nr rachunku: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002), do dnia 10 września 2012 r. (W przypadku wpłaty wadium przelewem na konto data wpływu na rachunek bankowy Urzędu do dnia 10.09.2012 r. włącznie).

Przystępujący do aukcji obowiązani są zgłosić swój udział w niej w terminie do dnia 10 września 2012 roku w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej (Oddziale Gospodarki Lokalowej), ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pokój nr 104 i przedłożyć następujące dokumenty: ważne zaświadczenie o braku zaległości finansowych na rzecz Gminy (w zakresie czynszów za najem – zaświadczenie wydaje PGM Sp. z o. o. w Przemyślu ul. Kopernika 58) i dowód wpłaty wadium.

Zastrzegam sobie, iż koszt remontu (w tym również koszty obciążające wynajmującego) i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, zgodnie z zezwoleniem dot. sposobu użytkowania lokalu (regulowanym przepisami Prawa budowlanego), ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Jednocześnie podkreślam, że uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z rodzajem wybranej działalności należy do obowiązku najemcy. Najemca również ponosi ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objęcie lokalu innych zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu (w tym również Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właściwej wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli zachodzi taka konieczność).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli uczestnik aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy o najem przedmiotu aukcji (lokalu) w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Termin zagospodarowania lokalu – nie dłuższy niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

   Zastrzegam sobie prawo zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji bez podania przyczyn.

 

DOTwykaz nr 3

DOTogłoszenie

Opublikował:  | Data publikacji: 06-08-2012 08:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-09-2012 14:31