9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – trwają dalsze prace

Informujemy mieszkańców miasta, że kontynuowane są prace zmierzające do zorganizowania i wdrożenia, z dniem 1 lipca 2013r., nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak wcześniej informowano, fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponieważ  gmina uczyni to za nich.


W tym celu gmina wyłoni, w drodze przetargu, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorców, którzy odbierać będą od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie.Ponieważ, gmina pokrywać będzie koszty świadczonych usług, rada gminy, w drodze uchwały, ustali stawkę opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, o czym poinformuje właścicieli nieruchomości.

Z uwagi konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Rada gminy w uchwale, o której wyżej mowa, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie przygotowywany jest wspomniany wyżej wzór deklaracji,   a po jego zatwierdzeniu przez radę gminy udostępniony zostanie wszystkim zainteresowanym. 

Właściciel nieruchomości obowiązany będzie, złożyć do Prezydenta Miasta Przemyśla wspomnianą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dniu od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszczać się będzie za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują prezydentowi miasta.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-07-2012 15:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:25