8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura - dz. nr 277/3 obr. 206

MKL-III.6840.22.2012.ER5     Przemyśl, dnia 04.07.2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki:   277/3
• Obręb: 206
• Powierzchnia działki: 0,2492 ha
• Nr księgi wieczystej: PR1P/00002390/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, posiadająca dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Pasteura, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie przemyskiego stoku narciarskiego. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu równa, z panoramą widokową i spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Część wschodnia działki została utwardzona z przeznaczeniem pod parking samochodowy obsługujący pobliski stok narciarski. Na gruncie znajduje się również tymczasowy punkt gastronomiczny pozostający w dyspozycji osób trzecich, planowany do przeniesienia w inną lokalizację.
Dostępna infrastruktura: na działce znajduje się słup napowietrznej sieci energetycznej i przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do punktu gastronomicznego, natomiast w pasie drogowym ulicy Pasteura znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 106 poz. 2670 z dnia 31.12.2009 r. – wymieniona w pkt 2 działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „U” – teren zabudowy usługowej. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest zabudowa w formie budynku z dopuszczalnym zakresem usług: hotelarskich, sportowo - rekreacyjnych, handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 w każdym budynku, gastronomicznych, biurowych, żłobków i przedszkoli, gabinetów lekarskich, rzemieślniczych oraz podobnych.

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVa” – grunty orne.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100), w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 277/3 w obr. 206 w kwocie 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony - ul. Pasteura działka 277/3 obr. 206”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 sierpnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidecnji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGFragment MPZP z zaznaczoną lokalizacją terenu do sprzedaży (1 009,10KB)

JPGDziałak nr 277/3 w obr. 206 (248,56KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-07-2012 11:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-08-2012 13:19