10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. C znajdującego się w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A

MKL.III.6840.24.3.2011.GC4                            Przemyśl, dnia 29 czerwca 2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

1) lokal użytkowy oznaczony lit.        „C
Powierzchnia użytkowa lokalu:    30,60 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 212 oraz częściach wspólnych budynku                         i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2) Numer ewidencyjny działki:        22
Obręb:                                       212
Powierzchnia działki:                     0,5482 ha
Nr Księgi Wieczystej:                    PR1P/00072255/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy oznaczony lit. „C” o powierzchni 30,60 m2 obecnie użytkowany jako zakład kosmetyczny, położony jest na parterze budynku i składa się z czterech pomieszczeń użytkowych (sala usługowa, korytarz, hol i wc). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terrakoty. Ściany we wszystkich pomieszczeniach z tynkami ozdobnymi. Stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV. Lokal wyposażony jest    w instalacje elektryczną, wodną, c.o. i kanalizacyjną.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatne jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania – lokal oznaczony lit. „C” użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

8. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został w dniu 20 czerwca 2012 r. przetarg ustny nieograniczony.

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 08 sierpnia 2012 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego oznaczonego lit. „C” w kwocie 7 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „II przetarg ustny nieograniczony, lokal użytkowy  ozn. lit. „C”, ul. Siemiradzkiego 6A”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 sierpnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGBudynek przy ul. Siemiradzkiego 6A (113,07KB)

JPGBudynek przy ul. Siemiradzkiego 6A (96,45KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-07-2012 11:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-08-2012 13:19