-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - zapadają pierwsze decyzje

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 13. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr  152, poz.897) w zakresie przeprowadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Rada Miejska w Przemyślu, 28 czerwca 2012r., podjęła uchwały Nr 169/2012 oraz 170/2012, które będą miały wpływ na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości.

1. Uchwałą 169/2012, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami Rada Miejska w Przemyslu postanowiła, że w odniesieniu do nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale.

2. Uchwałą 170/2012, w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zadecydowała, że z dniem 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania tych odpadów przejmuje Gmina Miejska Przemyśl.

Obie uchwały, po skontrolowaniu przez Wojewodę Podkarpackiego w zakresie ich zgodności z prawem, jako prawo miejscowe, tj. powszechnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, ogłoszone zostaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wskutek podjętych przez Radę Miejską w Przemyślu decyzji, na terenie gminy obowiązywał będzie tzw. „system opłatowy”, któremu podlegać będą wszystkie nieruchomości, zarówno  zamieszkiwane przez mieszkańców jak i niezamieszkiwane przez mieszkańców ale na których powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do składania Prezydentowi Miasta Przemyśla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wzór określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rada gminy. Wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmował będzie także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informację o miejscu składania deklaracji oraz wykaz dokumentów jakie będą musiały być załączone do deklaracji,  potwierdzających zawarte w nich dane.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2012 13:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:25