17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 maja 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – proj. nr 178/2012.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia:  
a) pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” – proj. nr 170/2012,
b) pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” – proj. nr 181/2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 154/2012, 155/2012, 171/2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 172/2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 156/2012, 157/2012, 158/2012, 159/2012, 160/2012, 161/2012, 179/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla – proj. nr 146/2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – proj. nr 147/2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 148/2012, 149/2012,
b) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 150/2012, 163/2012, 164/2012, 165/2012, 166/2012, 167/2012, 176/2012, 177/2012,
c) zmiany uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 162/2012,
d) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 180/2012.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla – proj. nr 151/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami – proj. nr 168/2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – proj. nr 169/2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 3 – proj. nr 173/2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu pn. „Moje miejsce pracy – moja firma” w ramach konkursu nr 20/POLK/6.2/2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – proj. nr 174/2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu pn. „Przedsiębiorczość paszportem do sukcesu” w ramach konkursu nr 21/POLK/6.2/2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – proj. nr 175/2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej – proj. nr 152/2012.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 153/2012.
21. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.
22. Wystąpienia radnych.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zakończenie obrad.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-06-2012 15:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:15