13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura - dz. nr 279 obr. 206

MKL-III.6840.86.2011.ER5                                       Przemyśl, dnia 19.06.2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:   279
  • Obręb: 206
  • Powierzchnia działki: 1,5082 ha
  • Nr księgi wieczystej: PR1P/00002390/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie przemyskiego stoku narciarskiego, na terenie z rozległą panoramą widokową. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Północna część działki ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, porośnięta jest na obrzeżach młodymi drzewami. W południowej części działki znajdują się strome skarpy porośnięte drzewami i krzewami, schodzące w kierunku południowym w stronę niewielkiego cieku wodnego biegnącego w przybliżeniu wzdłuż granicy działki. Powyższego cieku wodnego nie można zasypać oraz należy zachować jego przepływ poprzez odpowiednie utrzymanie. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ulicy Ludwika Pasteura, przy sprzedaży nieruchomości, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 279 w obr. 206 przez działkę nr 276 w obr. 206, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Przejazd przez działkę nr 276 wymagać będzie jej udrożnienia.
W najbliższym otoczeniu znajduje się infrastruktura stoku narciarskiego, niewielki parking oraz punkt gastronomiczny (obsługujące pobliski stok narciarski) oraz zabudowa mieszkaniowa. Dostępna infrastruktura: w rejonie ul. Pasteura znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i telekomunikacyjna.

5. Obciążenia: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. działka nr 279 obr. 206 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „3ZP” , który przeznaczony został pod zieleń urządzoną z dopuszczeniem funkcji sportowo – rekreacyjnej, stanowiąca ogólnodostępną przestrzeń publiczną.

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „PsVI” – pastwiska trwałe oraz „Bz” – tereny rekreacyjno wypoczynkowe.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100), w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 279 w obr. 206 w kwocie 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony - ul. Pasteura dz. nr 279 obr. 206”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 sierpnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (424,43KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (403,37KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (325,21KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (544,00KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (479,78KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (476,37KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura (456,73KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-06-2012 13:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2012 12:34