2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa

MKL-III.6840.2.2012.GC4                                          Przemyśl, dnia 13 czerwca 2012 r. 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa, i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr:  200/2
  • Powierzchnia działki: 0,3404 ha
  • Obręb:       209
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00044966/9

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przerwa.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Przez część terenu działki przebiega gazociąg. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz w dalszej odległości działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

5. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym: bezodpływowymi zbiornikami nieczystości, zjazdem drogowym, wspólną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr 200 i nr 618 (zjazd drogowy) stanowiące własność tut. Gminy oraz działki nr 201 i nr 202 w obrębie 209 stanowiące własność osób fizycznych.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RII” – grunty orne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 145 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lipca 2012 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.).

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 200/2 obręb 209 w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Przerwa, działka nr 200/2 obręb 209”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 lipca 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów  można  uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .+

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGDziałka przy ul. Przerwa (120,48KB)

JPGDziałka przy ul. Przerwa (163,37KB)

JPGDziałka przy ul. Przerwa (190,49KB)

JPGDziałka przy ul. Przerwa (224,31KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-06-2012 12:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-07-2012 12:00