prof. dr hab. Marek Bojarski

Marek Bojarski - ur. 13 marca 1946r. w Przemyślu.

Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu (matura — 1963 r.). W 1969 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozpoczął pracę na macierzystej uczelni poświęcając się karierze naukowej. W roku 1976 uzyskał stopień doktora, a w 1985r. doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 1992r. Na wrocławskiej uczelni pełnił m.in. funkcję prorektora w latach 1993-1995 i 1999-2002. Był także kierownikiem Katedry Prawa o Wykroczeniach oraz Katedry Prawa Karnego Skarbowego, a od 2002r. dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Marek Bojarski pełni funkcję visiting profesora na uniwersytetach w Bostonie, Des Moines, Detroit, Waszyngtonie D.C., Salford, Leiden i Leuyen.

W 2008 r. został wybrany na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.Ma w dorobku ponad 160 prac, m.in. „Dozwolone ryzyko gospodarcze w polskim prawie karnym” (1977), „Przestępstwo niegospodarności jako problem polityki kryminalnej” (1985), „Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym” (współautor, 1998) i „Pozakodeksowe prawo karne” (współautor, t. I 2002, t. II 2003). W swojej pracy badawczej interesuje się głównie prawem karnym materialnym i prawem o wykroczeniach.

Jest członkiem Komisji ds. Nagród przy Premierze RP i Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 1977 r. jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego.Senat Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie podjął 27 maja 2011 roku uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa, najwyższego honorowego tytułu naukowego, prof. Markowi Bojarskiemu, w uznaniu jego dorobku naukowego i wkładu, jaki wniósł w nauki prawne, a także za wieloletnie wspieranie i pogłębianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Lwowskim.

Prof. dr hab. Marek Bojarski jest jednym z najlepszych polskich prawników specjalizujących się w prawie karnym, karno-skarbowym, prawie o wykroczeniach. Jest również człowiekiem stale powracającym do rodzinnego Przemyśla i jako Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, wspiera swoim autorytetem jego działalność. 

Pan prof. dr hab. MAREK BOJARSKI jest rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego drugą kadencję. Uniwersytetu, który w latach powojennych zorganizowany został na bazie kadry profesorskiej przedwojennego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Profesor dr hab. Marek Bojarski jest luminarzem nauki, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Jako prawnik jest również symbolem światowej sławy profesorów prawa związanych ze wspomnianymi uniwersytetami, a często pochodzącymi z Przemyśla.

 

***
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla został nadany Uchwałą Nr 61/2012
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 

JPGprof. dr hab. Marek Bojarski (565,88KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-05-2012 15:38 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:45

Na skróty