prof. dr hab. Jan Draus

Jan Draus - ur. 25 marca 1952 r. w Kolbuszowej, historyk, prof. dr hab.

Studia historyczne ukończył w 1976 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1981 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, habilitację w 1994 roku w PAN w Warszawie, tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 roku. Pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) i na KUL. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, należał do "Solidarności". Pełnił funkcję senatora II kadencji, wybranego z lokalnego komitetu "Regionalne Forum Wyborcze". Następnie do 1998 był wicedyrektorem Radia Rzeszów. Stypendysta Fundacji Jana Pawła II. Autor około 150 książek i publikacji naukowych z zakresu historii wychowania i najnowszej historii politycznej. Opublikował m.in. 13 pozycji książkowych o tematyce historycznej. Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w 1991 r. Został w 1999 r. powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2007 r. wybrany na drugą kadencję.

Już na początku lat osiemdziesiątych Jan Draus znalazł się w środowisku opozycyjnym skupionym wokół abp. Tokarczuka. W stanie wojennym prowadził wykłady w przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym, a także udzielał się w prowadzonym wówczas duszpasterstwie rolników i nauczycieli. Z inicjatywy bp. I.Tokarczuka współredagował serię wydawniczą pn. „Biblioteka Przemyska”, a następnie nieperiodyczne czasopismo „Rola Katolicka”. Był przewodniczącym Diecezjalnego Zespołu Historycznego redagującego prace z zakresu okupacyjnych dziejów diecezji przemyskiej. Został także powołany w skład Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. I. Tokarczuku.

Do 1989 r. współpracował z większością przemyskich działaczy opozycyjnych. Następnie aktywnie włączył się w tworzenie i organizację przemyskiej uczelni wyższej. Pan prof. dr hab. Jan Draus został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od jej początków, czyli od 2001 r., (wtedy pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.) W 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów uczelnia została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Uczelnia w swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. W roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę, a w 2011 r. - mechanikę i budowę maszyn.

W dniu 29 września 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu: Nr POPW 1.1-13 „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni, co dało możliwość wielomilionowej inwestycji w naszym mieście polegającej na budowie campusu uczelnianego.

W 2004 r. i w 2009 r. Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku filologia polska, prowadzonego w Instytucie Polonistyki, natomiast w 2007 r. dla kierunku politologia, prowadzonego w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej. PWSW posiada nowoczesną Bibliotekę Uczelnianą. W ciągu 8 lat istnienia biblioteki zgromadzono w niej ponad 50 tysięcy woluminów, a liczba ta wciąż rośnie.

Kadrę akademicką PWSW stanowią profesorowie i doktorzy z wielu cenionych uniwersytetów w kraju m.in. krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, uczelnia prowadzi samodzielne badania naukowe i wydaje liczne publikacje, a to sprzyja kształceniu własnej kadry z tytułami doktorów habilitowanych i doktorów.

W ramach praktyk PWSW w Przemyślu – jako jedna z kilku uczelni w Polsce – oferuje wyjazdy i uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy. Istnieje również możliwość wyjazdu na staże i praktyki z programu Asystentura Comeniusa i Erasmus. W ramach Erasmusa uczelnia ma podpisane umowy z uniwersytetami m.in. z Portugalii, Krety, Austrii, Grecji, Słowacji, Słowenii i Turcji.
Pan Profesor Jan Draus w roku 2012 kończy swoją drugą  rektorską kadencję pozostając wykładowcą Przemyskiej Uczelni.

***

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla został nadany Uchwałą Nr 62/2012
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2012 r.

JPGprof. dr hab. Jan Draus (626,96KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-05-2012 15:24 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 04-03-2015 19:43

Na skróty