9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. 1U znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 43

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 43, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
1)  lokal użytkowy                          „1 U
Powierzchnia użytkowa lokalu:  23,83 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 36/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.10.2097 r. działki nr 1000 w obrębie 207.

2)   Numer ewidencyjny działki: 1000
Obręb: 207
Powierzchnia działki:  0,0539 ha
Nr Księgi Wieczystej: PR1P/00000294/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 43.

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy „1 U” położony jest na parterze budynku mieszkalnego, użytkowany obecnie jako sklep. W skład lokalu wchodzi pomieszczenie handlowe z wydzielonym pomieszczeniem sanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej 23,83 m2. Podłogi i posadzki: wylewki betonowe, parkiet. Ściany tynkowane i malowane. Stolarka okienna – witryna z drzwiami i oknem. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną, nie posiada ogrzewania.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT), w tym cena za lokal w kwocie 58 200,00 zł brutto oraz cena za udział 36/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1000 obręb 207 w kwocie 1 800,00 zł brutto.
Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
I opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania – lokal użytkowy „1 U” użytkowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 czerwca 2012 r. o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego „1 U” w kwocie 6 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, lokal użytkowy  „1 U”, ul. Słowackiego 43”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 czerwca 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów  można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

JPGLokal użytkowy nr 1U przy ul. Słowackiego 43 (138,49KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-05-2012 10:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-06-2012 10:13