12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, działające na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów wyrażających wolę uczestniczenia w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne: wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień  dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego.     

I. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
3) reprezentują organizację pozarządową lub  podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu  lub z innymi dokumentami.
 
II. Zadania komisji konkursowej

1. Badanie i ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych  w art. 15 ust. 1 cyt. powyżej ustawy oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2. Kwalifikacja ofert do otrzymania dotacji.
3. Sformułowanie wniosków końcowych i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 22 maja 2012 roku.

IV. Miejsce złożenia zgłoszenia

Zgłoszenie, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10 A lub przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:

DOTOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej (43,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-05-2012 15:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2012 14:55