28 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Selektywna zbiórka odpadów - niezbędnik, informacje i lokalizacja punktów zbierania

Selektywna zbiórka odpadów, recykling –  utrudnienie czy konieczność?

O obowiązku i konieczności ochrony środowiska naturalnego uczymy już najmłodsze przedszkolaki. Już najmłodsi dowiadują się jakie zachowania w zakresie zagospodarowania powstających w domu odpadów są poprawne a jakie niewłaściwe. Bardzo chętnie próbują       w praktyce stosować przekazywane im przez wychowawców zasady poprawnego postępowania z makulaturą, plastikowymi czy szklanymi butelkami po sokach a nawet metalowymi puszkami po ulubionych napojach. Dorosłych, do prawidłowych reakcji w tym względzie często próbują przekonać właśnie dzieci, które uważają te zachowania jako coś zwykłego, normalnego choć na pewno jeszcze nie zdają sobie jeszcze sprawy z ogromnej wagi tych działań.

A my, dorośli czy wiemy na czym polega i co to jest np. recykling?

Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przez co chronione są surowce naturalne służące do ich wytworzenia oraz surowce, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Założenia recyklingu zmierzają do wymuszania odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.
Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Czy wiesz, że...?

Recykling 1 kg papieru obniża emisję CO2 o 1,5 kg w porównaniu do produkcji z użyciem surowców pierwotnych. Wyprodukowanie 1 kg papieru gazetowego z papieru przetworzonego obniża zużycie energii o 70%. Połowa surowców używanych do produkcji papieru i kartonów na całym świecie pochodzi z recyklingu. Przetwarzane papieru  pozwala ocalić miliony drzew rocznie.

Odzyskanie 1 tony metali żelaznych ogranicza emisję CO2 o ponad 1 tonę. Aluminium znakomicie nadaje się do odzyskiwania, jako że jego produkcja wymaga olbrzymich ilości energii. Recykling pozwala oszczędzić 95 procent energii w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu.

Recykling 1 kg tworzyw sztucznych redukuje emisje CO2 o 2 kg w porównaniu z użyciem surowca pierwotnego. Dwa kilo emisji CO2 to tyle, ile zostałoby wyemitowane przy produkcji prądu dla działającego przez 34 godziny elektrycznego odkurzacza!

Recykling jednej lodówki ogranicza emisję CO2 o ponad 2 tony, czyli tyle, ile wyemitowanoby przy jej produkcji z użyciem nowych surowców, przy czym gaz cieplarniany, zamiast zostać zneutralizowany, uległby wyciekowi.

To tylko nieliczne przykłady korzyści dla środowiska naturalnego a jest ich znacznie więcej.

Źródło: Stena Recycling Sp. z o.o. /www.stenarecycling.pl/


Zastosowanie recyklingu w praktyce wymaga selektywnego zbierania powstających odpadów komunalnych. Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów.

Co nadaje się do recyklingu?

Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku. Papier może być poddawany recyklingowi 6-7 razy.

Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej,  są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi  nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku. W teorii prawie każdy rodzaj tworzywa sztucznego może być przetwarzany bez końca. W praktyce, z powodu zanieczyszczeń i wilgoci, tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi do 10 razy. To oczywiście pozwala uzyskać duże korzyści dla środowiska. Te kilka rodzajów, które nie nadają się do recyklingu może być przekazywane do zakładów ciepłowniczych w celu odzyskania z nich energii w systemach grzewczych.

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Metale żelazne i nieżelazne nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału.

Jak i gdzie segregować?


Odpady komunalne

W zabudowie jednorodzinnej oraz tam gdzie nie można ustawić pojemników, możliwe jest stosowanie do zbiórki odpadów worków plastikowych o pojemności np. od 60 l do 120 l, przy zachowaniu odpowiedniego oznaczenia i kolorystyki.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych przyjęto stosowanie pojemników, oznaczonych następującymi kolorami:

Niebieskim -  odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz papier i tektura nieopakowaniowe.

Białym  - odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego.

Zielonym - odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego.

Żółtym   - odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe.

Czerwonym  - odpady surowcowe łącznie (wymienione powyżej).

Brązowym  - odpady ulegające biodegradacji.


Nie zawsze i nie wszędzie stosowany jest komplet ww. pojemników, natomiast ustawione pojemniki powinny być oznakowane napisami, które określają rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone oraz sposobie ich użytkowania (np. co można do nich wrzucać, a czego nie). Na pojemnikach musi się również znaleźć informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy, jeżeli jest właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy. Pojemniki te muszą zabezpieczać zebrane odpady przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

W miejscach, gdzie nie ma możliwości ustawienia zestawu pojemników do segregacji, może być ustawiony jeden pojemnik w kolorze czerwonym, w którym łącznie zbiera się wszystkie odpady surowcowe.

Listę miejsc w których ustawiono pojemniki znajdziesz tutaj >>>


Odpady niebezpieczne


Baterie

Ponieważ baterie zawierają niebezpieczne i toksyczne związki, m.in.  ołów i kadm zaliczamy je do odpadów niebezpiecznych. W  Przemyślu od kilku już lat funkcjonuje system zbierania baterii  (również tych od telefonów komórkowych). Specjalne pojemniki  znajdują się na terenach szkół, urzędów czy instytucji. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.

Listę punktów znajdziesz tutaj >>>


Leki i termometry

Przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki, a także     termometry rtęciowe należy  zanieść do punktów zbiórki  zlokalizowanych w aptekach w Przemyślu.

Listę takich aptek  znajdziesz tutaj >>>


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki

Zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także   żarówki (w tym świetlówki i żarówki energooszczędne) należy  odnieść do specjalnych punktów zbiórki, znajdujących się na terenie  Przemyśla. Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć  bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju. 

Listę punktów zbiórki znajdziesz tutaj >>>


Akumulatory, oleje i smary oraz płyny techniczne

Tego rodzaju odpady można oddawać w stacjach obsługi i naprawy  pojazdów, na stacjach benzynowych oraz punktach sprzedaży tego  rodzaju produktów asortymentu.
 

Dobre rady na odpady

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne muszą być zbierane  selektywnie.  Za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych odpowiada właściciel  nieruchomości (np.  właściciel domu, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa).

2. Odpady opakowaniowe i makulaturę wrzucamy do specjalnie oznakowanych pojemników.

3. Zawsze zgniatamy puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem ich do pojemnika.

4. Dokonujemy świadomych wyborów konsumenckich. Kupujemy produkty przyjazne środowisku.

5. Nie marnujemy surowców!

- ograniczamy zużycie papieru,
- korzystamy z toreb wielokrotnego użytku,
- niepotrzebne ubrania wrzucamy do specjalnych pojemników,
- oddajemy sprzęt AGD i RTV do specjalnych punktów - ten sprzęt to też są surowce (zobacz punkty zbiórki )

6. Pamiętamy, że odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do śmietników!

Prawda czy fałsz ?

W powszechnym przekonaniu panuje tzw. syndrom jednej śmieciarki, czyli jednego kontenera, do którego trafiają wszystkie posegregowane odpady. W większości chyba nie wierzymy, że ten odpad rzeczywiście trafia do recyklingu. Ten stereotyp wciąż funkcjonuje   w naszym społeczeństwie dlatego praktycznie nie chcemy odpadów segregować. Jesteśmy przekonani, że posegregowane przez nas odpady i tak trafią na wysypisko.

Fakty są inne, a świadomość społeczna jest zupełnie inna.

Posegregowane odpady nie trafiają na wysypisko. Firmy wywozowe odbierają odpady selektywnie ale i tak muszą je doczyszczać /dodatkowo segregować/ ponieważ mimo wyraźnego oznaczenia pojemników i czytelnych zasad segregacji, w pojemnikach np. na papier znajdowane są plastikowe i szklane butelki, czy aluminiowe puszki a w pojemnikach na plastik również papier i szkło.

Firmy zajmujące się odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości zainteresowane są zbyciem posegregowanych frakcji do hut szkła, zakładów tworzyw sztucznych czy papierni aby w ten sposób odzyskać część środków finansowych wydatkowanych na ich zbiórkę.  Ponieważ zmieszanych odpadów surowcowych jednostki te nie odkupią, nie leży w interesie wspomnianych jednostek mieszanie zgromadzonych wcześniej selektywnie odpadów.

Niezależnie od wspomnianych wyżej okoliczności, na firmę wywozową, za zmieszanie przy odbiorze zgromadzonych wcześniej selektywnie odpadów, nałożona zostanie kara finansowa natomiast ujawnienie takiej sytuacji po raz drugi spowoduje odebranie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów na okres 3 lat.


 

DOTWYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SPECJALISTYCZNE POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

DOTWYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SPECJALISTYCZNE POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

DOTWYKAZ APTEK, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SPECJALISTYCZNE POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKARSTWA

DOTLOKALIZACJA PUNKTÓW, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

DOTLOKALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikował:  | Data publikacji: 08-05-2012 11:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:25