12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Drugi nabór wniosków projektów "małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku  oraz muszą  mieć osobowość prawną i być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku.
Szczegółowe kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Jednocześnie organizacje te o dofinansowanie, (obowiązuje wraz z Erratą), których suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
1. Termin zakończenia naboru upływa 27 czerwca 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego
2. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl  w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.
Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru wniosków projektów „małych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,4403 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 27 kwietnia 2012.


Przygotowała M.Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2012 10:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-05-2012 10:59