-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu na Placu Św. Floriana

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu na Placu Św. Floriana, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Numer działki

250/1

255/1

282/2

286/2

295/2

Obręb

207 m. Przemyśla

Powierzchnia działki

0,0643 ha

0,2380 ha

0,0210 ha

0,0002 ha

0,0010 ha

Użytek gruntowy

Bztereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Księga Wieczysta Nr: PR1P/000...

63249/6

55376/6

82233/0

55376/6

01325/1

3. Adres: Plac Św. Floriana, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane, zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ulic Bohaterów Getta, Mikołaja Kopernika i Sportowej. Posiadają nieregularne kształty, jednak razem tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,3245 ha i kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość użytkowana dotychczas jako teren zieleni z urządzonymi chodnikami, trawnikami i wysokimi drzewami. Na placu znajduje się podest po tymczasowym punkcie usługowym. Na działkach, a także wzdłuż głównych ulic znajdują się sieci: ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna i gazowa. Przy północno-wschodniej granicy kompleksu znajduje się sterownik i szafa układu sterowniczego – element pobliskiej drogowej sygnalizacji świetlnej. W sąsiedztwie omawianych nieruchomości znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, stacja paliw, budynek stacji transformatorowej, komendy straży pożarnej i policji oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. wszystkie działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem „ZP/U” - teren zieleni urządzonej z zabudową handlowo-usługową, który przeznacza się pod zieleń urządzoną z lokalizacją zabudowy handlowo-usługowej z zakresu handlu, gastronomii i usług nieuciążliwych.
Nieruchomości usytuowane są w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polegającej m.in. na konieczności uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Przemyślu planu zagospodarowania nieruchomości.

6. Obciążenia: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Uwaga, sprostowanie daty przetargu poniżej!
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działek o nr 250/1, 255/1, 282/2, 286/2 i 295/2 obr. 207 w kwocie 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony – Plac Św. Floriana”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 czerwca 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl,  oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Sprostowanie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu na Placu Św. Floriana odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, a nie jak podano w punkcie 8 ogłoszenia o przetargu w dniu 27 czerwca 2012 r.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGFragment MPZP

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

JPGNieruchomość na Placu Św. Floriana

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2012 13:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2012 12:18