Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 55,39 m2, położonego w budynku przy ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 marca 2074 r. udziału wynoszącego 1/16 niewydzielonych części działki nr 1534  o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej   KW Nr PR1P/00024361/2.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/1

4. Opis nieruchomości:
Udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym  na parterze budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu o powierzchni użytkowej 55,39 m2.  Lokal składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Podłogi: w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience z wc posadzki z terakoty. Ściany: w pokojach malowane farbą emulsyjną, w części kuchni lamperia a w części  kuchni  i w łazience z wc glazura, w przedpokoju boazeria drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie lokalu piecami kaflowymi. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

6. Zobowiązania –  lokal mieszkalny nr 1 użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) brutto w tym cena za udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 w kwocie 32 942,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 1/16 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1534 obręb 207 w kwocie 2 058,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Nabywca oprócz ceny nabycia zobowiązany będzie do zapłaty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej. Ponadto zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w stawce 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 maja 2012 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie udziału 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Stachiewicza 4”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 24 maja 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2012 11:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 01-06-2012 08:15

Na skróty