19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bukowej

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bukowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:  116/2
  • Powierzchnia działki: 0,0797 ha
  • Obręb: 203
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00010181/5 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bukowa

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Bukowej w Przemyślu. Teren działki o niewielkim spadku, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka jest częściowo zadrzewiona. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci gazowej, energetycznej i wodociągowej.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.6730.109.2011 z dnia 19.08.2011 r. ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 116 obr. 203 wraz z podziałem tej działki (…) oraz budowa zjazdu drogowego z ul. Bukowej (dz. nr 132 obr. 203)”
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RIVa” - grunty orne.
Komunikacja z ulicy Bukowej do przedmiotowej działki odbywa się przez działkę nr 116/3 obr. 203, z tego względu przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej nr 116/3 w obr. 203, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00010181/5.
W dziale I-Sp KW Nr PR1P/00010181/5 ujawniony jest wpis: „Prawo służebności przejazdu i przepędu bydła przez pgr 1179/71 na rzecz każdoczesnych właścicieli pgr l.kat. 1179/70 oraz pgr lkat. 1179/42 - na rzecz każdoczesnych właścicieli pgr lkat. 1179/70”. 

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy  00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 maja 2012 r. (środa) o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 116/2 obr. 203 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Bukowa - działka nr 116/2 obr. 203”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 24 maja 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGDziałka przy ul. Bukowej

JPGDziałka przy ul. Bukowej

JPGDziałka przy ul. Bukowej

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2012 10:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-06-2012 08:15