14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska pełni funkcję Partnera Wiodącego w projekcie pn. „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt jest realizowany w partnerstwie czterech instytucji, oprócz SEKP w jego realizację zaangażowane są: Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku, Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2011 r. i zakończy się w lipcu 2012 r.


W ramach projektu pn. powstanie szeroka polsko-słowacka transgraniczna sieć instytucji rozwoju regionalnego oraz trwała transgraniczna struktura współpracy, zintegrowane zostaną działania samorządów lokalnych oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy.
Celem projektu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Cel ten osiągnięty będzie poprzez budowę wspólnej polsko-słowackiej formalnej struktury instytucjonalnej jednoczącej organizacje odpowiedzialne za rozwój regionalny po obu stronach granicy, opracowanie wspólnej strategii współpracy i koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

Celami szczegółowymi projektu są:
1. Integracja i intensyfikacja współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami rozwoju regionalnego regionów przygranicznych (woj. podkarpackie, kraj preszowski)
2. Utworzenie formalnych struktur współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny na obszarze pogranicza – Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego .
3. Integracja działań instytucji po obu stronach granicy w zakresie planowania przestrzennego i koordynacji celów strategicznych

W szczególności realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na istotną poprawę w następujących aspektach, wskazanych przez Program jako kluczowe:
- stworzenie wspólnej wizji zintegrowanej gospodarki regionalnej, spójności społecznej i stosunków dobrosąsiedzkich;
- dążenie do stabilnego wzrostu gospodarczego po obu stronach granicy;
Poprzez długofalowe oddziaływanie realizacja projektu przyczyni się też do:
- tworzenia warunków do szeroko pojętego bezpieczeństwa na polsko-słowackim pograniczu;
- ochrony i poprawy stanu przyrody i dziedzictwa kulturowego;
- zaspokojenia potrzeb lokalnych grup społecznych

 

W wyniku realizacji projektu powstanie wspólna strategia współpracy polsko-słowackiej na obszarze Karpat, wspólna koncepcja zagospodarowanie przestrzennego Pogranicza oraz zostanie powołana nowa instytucjonalna struktura współpracy na bazie sieci istniejących instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny.
Dzięki wspólnej strategii realizowane będą po obu stronach granicy skoordynowane działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego a istniejący potencjał regionów przygranicznych zostanie lepiej wykorzystany. Da to istotne korzyści społeczne odczuwalne zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.
Realizacja wspólnej strategii, lepsze wykorzystanie szans na rozwój pozwoli też na integrację społeczną w obszarach objętych Programem.
Opracowana w wyniku projektu wspólna koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych da bezpośredni impuls rozwojowy obszarom znajdującym się w bezpośredniej bliskości granicy. Umożliwi rozwój ekonomiczny i integrację społeczną populacji zamieszkującej te tereny po obu stronach granicy.
 

Biuro Strategii i Projektów
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Opublikował:  | Data publikacji: 25-04-2012 15:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12