13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową "DOMEK OGRODNIKA"

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Reja 6 z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

1.  W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków:
działka nr 1280 (Lz-PsIV,B) obr. 207, część działki nr 1278 (dr) obręb 207, oraz część działki nr 252 (Bz) obręb 206, o łącznym obszarze 0,3600 ha

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Reja 6  w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków tj; „Domek Ogrodnika”, w którym znajduje się piwnica o powierzchni 26,11 m2, pomieszczenia biurowe o powierzchni 136,88 m2, pomieszczenia hoteliku o powierzchni 129,74 m2; Kawiarnia i Oranżeria o powierzchni 152,40 m2 oraz altanka o powierzchni 98,20 m2.Wszystkie obiekty w bardzo dobrym stanie technicznym.

4. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową tj. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja), biurowej, hotelowej - z zachowaniem dotychczasowej funkcji pomieszczeń opisanych w pkt 3.
Nieruchomość w części objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Parkowa”, według którego cześć działki nr 1280 i nr 1278 obręb 207 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZB – teren bazy gospodarczej zieleni natomiast część działki nr 252 obręb 206 położona jest w obszarze ZP- teren zieleni parkowej.
Nieruchomość przy ul. Reja 6 wpisana jest do rejestru zabytków m. Przemyśla, A-401.

5. Okres dzierżawy: do 5 lat
Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3853,96 zł (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote 96/100) plus należny podatek VAT.

7. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. o godzinie 800 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz w sprawie ustalenia regulaminu.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 11 maja 2012 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002 z zaznaczeniem „ Przetarg Domek Ogrodnika”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się osoby od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 1)

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

15. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projekt umowy dzierżawy można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20, pokój nr 14, tel. 16 675-21-33,  e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

UWAGA! Przedmiotem przetargu jest nieruchomość bez wyposażenia. Zdjęcia prezentują wnętrza nieruchomości dla zwizualizowania stanu obecnego, widoczne na nich meble i inne elementy wyposażenia nie stanowią jednak przedmiotu przetargu.

 

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

1) Sprostowanie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym, ustalonym na dzień 16 maja 2012 r. na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyslu przy ul. Reja 6 z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową w punkcie 13 podano "Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu", podczas gdy powinno być "Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu z mocą obowiązującą od dnia 2 lipca 2012 r."

DOTProjekt umowy dzierżawy (38,50KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (170,08KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - kawiarnia (143,62KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - kawiarnia (128,34KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - kawiarnia (131,09KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - hotelik (116,73KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (169,69KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - hotelik (84,12KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - hotelik (88,54KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (164,19KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (192,34KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - hotelik (101,51KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - parking (134,31KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (160,86KB)

JPG"Domek Ogrodnika" - barek (137,45KB)

JPG"Domek Ogrodnika" (159,03KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-04-2012 11:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-05-2012 10:23