9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Krakusa - dz. nr 515/5 obr. 212

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Krakusa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:  515/5
  • Powierzchnia działki: 0,0679 ha
  • Obręb: 212
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00050790/9

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Krakusa.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Powierzchnia terenu działki pochyła w kierunku południowo-wschodnim. Działka usytuowana jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Komunikacja z ulicy Krakusa do przedmiotowej działki odbywa się przez działkę nr 515/3 w obr. 212, z tego względu przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu po drodze istniejącej w każdym czasie na działce nr 515/3 w obr. 212, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. 

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.V/3.73310-237/10 z dnia 18.02.2011r. ustalono warunki zabudowy działki nr 515/5 obr. 212 dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego, zjazdu drogowego z drogi publicznej (dz. nr 646 obr. 212 – ul. Krakusa), (...)”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu: „RIVb” – grunty orne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 900, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 515/5 obr. 212 w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Krakusa - działka nr 515/5 obr. 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 19 kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub
na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Krakusa - działka nr 515/5 obr. 212

JPGNieruchomość przy ul. Krakusa - działka nr 515/5 obr. 212

JPGNieruchomość przy ul. Krakusa - działka nr 515/5 obr. 212

JPGNieruchomość przy ul. Krakusa - działka nr 515/5 obr. 212

Opublikował:  | Data publikacji: 23-03-2012 12:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-06-2012 12:13