Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Smolki 11A

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Przemyślu przy ul. Smolki 11A, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki: 1676
  • Obręb: 207
  • Powierzchnia działki: 0,0058 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00061038/0

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Smolki 11A.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w podwórku lewostronnej zabudowy mieszkalnej ul. Smolki. Dojazd przez bramę wjazdową - ul. Smolki 11. Uzbrojenie działki – pełne. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 44,26 m2. Ściany budynku murowane, otynkowane wewnątrz i z zewnątrz zaprawą wapienno-cementową, strop drewniany, więźba dachowa drewniana, posadzki betonowe. Dach jednospadowy kryty blachą. Drzwi stalowe, stolarka okienna drewniana, okratowana. Stan techniczny budynku jest zły.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.V/1.73310-192/10 z dnia 7.12.2010 r. ustalono warunki zabudowy działki nr 1676 obr. 207 dla zamierzenia pn. „Budowa garażu 3-boksowego (…) oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w tym dojazdu przez działki nr 1693 i 1688 obr. 207”. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr 255/10 z dnia 3.08.2010 r. udzielono pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego, usytuowanego na działce nr 1676 w obr. 207.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, stąd konieczność uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację inwestycji.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny zabudowy mieszkaniowej.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) zwalnia się  od podatku VAT dostawę budynków, budowli  lub ich części.

7.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

8. Do działki ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu drogą ogólnie dostępną (brama przejazdowa) znajdującą się przy ul. Smolki 11 przez działki nr 7/1 i 7/3 obr. 85 na rzecz każdoczesnych jej właścicieli lub użytkowników wieczystych. (Aktualnie oznaczone jako działki nr 1693 i nr 1688 w obr. 207).

9. Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach: 09.11.2011 r., 28.12.2011 r. i 29.02.2012 r., zakończone wynikiem negatywnym.

10. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).      

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 1676 obr. 207 w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002,  z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony - ul. Smolki 11A”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

14.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl.,  http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGBudynek przy ul. Smolki 11A (113,31KB)

JPGBudynek przy ul. Smolki 11A (144,32KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-03-2012 14:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-04-2012 13:25

Na skróty