3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 69 z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 69 z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową

1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków:

  • działka nr 24,
  • powierzchnia 0,0320 ha,
  • obręb 214.

3.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 69 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem w złym stanie technicznym. Część pomieszczeń o powierzchni 30,70 m2 zajmuje bez tytułu prawnego osoba fizyczna prowadząca działalność handlową (sklep motoryzacyjny).
Dzierżawca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do stanu używalności na własny koszt w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.  Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta żadnym z obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24 obręb 214 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem B – tereny mieszkaniowe.
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy pod działalność handlowo-usługową.

5.  Okres dzierżawy: do 5 lat
Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 18 465,44 zł plus należny podatek VAT.

7. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

8.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

9.  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/2011 Prezydenta  Miasta Przemyśla z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz w sprawie ustalenia regulaminu.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 13 kwietnia 2012 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu –        Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002 z zaznaczeniem „Przetarg Mickiewicza 69”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11.  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się osoby od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie  podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie  nr konta na, które należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

15. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi  się w terminie, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20, pokój nr 14, tel. 16 675-21-33,  e-mail:mieniekomunalne@um.przemysl.pl

DOTProjekt umowy dzierżawy (39,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-03-2012 14:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-04-2012 13:25