Prezydent Miasta Przemyśla III ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów

Prezydent Miasta  Przemyśla
ogłasza przetarg trzeci przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki: 487
• Obręb: 213
• Powierzchnia działki: 0,1616 ha
• Księga wieczysta Nr: PR1P/00055892/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Herburtów.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, położona bezpośrednio przy ulicy Herburtów, pomiędzy ulicą i potokiem Jawor, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia terenu płaska, na obrzeżach porośnięta pojedynczymi drzewami, niezagospodarowana. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się sieci i urządzenia wodociągowe stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.

5. Nieruchomość według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. położona jest w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo – Wschodniej „III. - E” – funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo-składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem; „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane i „PsV” – pastwiska trwałe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych, 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 11.01.2012 r. oraz 29.02.2012 r.

8. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 kwietnia 2012 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213 w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2, lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ustny nieograniczony ul. Herburtów”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Zobacz działke na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Herburtów (182,63KB)

JPGNieruchomość przy ul. Herburtów (260,05KB)

JPGNieruchomość przy ul. Herburtów (249,96KB)

JPGNieruchomość przy ul. Herburtów (260,68KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-03-2012 09:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-04-2012 13:25

Na skróty