13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

W dniach od 8 do 9 marca w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbyło się XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Miasto Przemyśl będące jednym z 294 członków tej samorządowej organizacji, reprezentował Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Obecni byli również inni włodarze podkarpackich miast między innymi Przeworska oraz nowoprzyjętych do ZMP Dynowa oraz Brzozowa. Podczas obrad pod głosowanie poddany został między innymi program działań Związku w bieżącym roku, uchwalono również budżet na 2012 rok.
Gościem specjalnym Zgromadzenia ZMP był Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji, działający w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciel Rządu zapowiedział swoistą "czyszczarkę ustaw", która ma wyeliminować nadmiar regulacji prawnych, które często prowadzą do nieścisłości interpretacyjnych. Prezydenci i burmistrzowie miast polskich podjęli decyzję, że poważnych zmian systemowych wymaga m.in. Oświata i Karta Nauczyciela, prawo zamówień publicznych, mieszkalnictwo komunalne i rewitalizacja. Minister Boni podczas obrad mówił również o potrzebie zmian w samorządach i dostosowywania ich struktury do obecnych potrzeb, które warunkują ich dynamiczny rozwój. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowania nowych relacji na płaszczyźnie współpracy administracji rządowej z samorządową.
Samorządowcy wiele miejsca poświęcili kwestiom związanym z finansami w samorządach.  Według analiz przygotowanych przez Związek Miast Polski zmiany w systemach finansowych w latach 2007-2011 spowodowały uszczuplenie kasy samorządów wszystkich szczebli o kwotę 8 mld zł rocznie. Ryszard Grobelny Prezes ZMP przedstawił założenia przygotowanego przez włodarzy miast projektu ustawy, która rekompensuje ten ubytek poprzez zwiększenie udziałów w podatku PIT dla wszystkich szczebli samorządów. Według projektu, który miałby być projektem obywatelskim, samorząd gminy zwiększyłby udziały w PIT z 39,34 proc. na 50,02 proc., powiat z 10,25 proc. na 13,03 proc, zaś województwo z 1,60 proc. - na 2,03 proc.
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego ZMP postanowili popierać w tym roku starania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o nadanie właściwej rangi polityce miejskiej. W 2012 roku jednym z zadań ZMP będzie pozyskiwanie, podobnie jak w poprzednich latach, nowych projektów realizowanych dla miast i wspólnie z miastami dotyczących monitoringu miast, w tym zwłaszcza jakości lokalnych usług publicznych, strategicznego zarządzania rozwojem obszarów miejskich i współpracy zagranicznej. Ważnymi kwestiami ma być pomoc dla miast w zakresie nowych rozwiązań ustawowych, w tym wdrażania nowej ustawy „śmieciowej” i współpracy z organizacji pozarządowymi (np. klauzula społeczna w przetargach).
Związek Miast Polskich od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu polskich samorządów.
Celem statutowym organizacji jest współpraca na poziomie samorządów w zakresie prawodawstwa, wymiany doświadczeń, wsparcia eksperckiego czy współpracy zagranicznej. Ubiegłoroczny budżet Związku to 9,5 mln złotych z czego składki członkowskie stanowiły mniej niż 40% wpływów. Związek bardzo aktywnie pozyskuje pieniądze zewnętrzne, m. in. z Funduszu Norweskiego.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-03-2012 13:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:12