6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - lokal nr 18 w budynku przy ul. Bohaterów Getta 17A

Przemyśl, dnia 08 marca 2012 r.

GKK.V.7261-49/10

I n f o r m a c j a

 

           Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 08 marca 2012 r. do dnia 28 marca 2012 r. – wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny nr 18 w budynku przy ulicy Bohaterów Getta 17A o pow. 69,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6920/1072812 części w nieruchomości wspólnej tj. działce nr 146 o pow. 1,2788 ha w obrębie 207 oraz częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także takim samym udziałem w nieruchomościach sąsiednich tj. działkach nr nr: 147 o pow. 0,0163 ha, nr 151 o pow. 0,0477 ha, nr 158 o pow. 0,0233 ha w obrębie 207).

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2012 10:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-03-2012 12:48