13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego - dz. nr 1244/2 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki: 1244/2
  • Obręb: 202
  • Powierzchnia działki: 0,0670 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00063463/2

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Położenie w terenie ze spadkami z panoramą widokową, w bezpośrednim sąsiedztwie wysokiego nasypu drogowego urządzonej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przy północnej oraz wschodniej granicy działki projektowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej.

  • Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 1244/2 obr. 202 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN 6”.
  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne, nieograniczone w dniach 21.12.2011 r. oraz 22.02.2012 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie działki nr 1244/2 obr. 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Wyszyńskiego, działka nr 1244/2 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 kwietnia 2012 r. (czwartek). Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10.  Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11.  Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl/gospodarka/nieruchomosci/.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. nr 1244/2 obr. 202 (141,77KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. nr 1244/2 obr. 202 (186,01KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. nr 1244/2 obr. 202 (179,07KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. nr 1244/2 obr. 202 (200,54KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2012 11:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-04-2012 10:59