11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, przy drodze krajowej nr 28

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki

432/8

432/12

441

445/2

 

powierzchnia [ha]

0,0473

0,0210

0,1345

0,0110

łączna pow. 0,2138 ha

obręb m. Przemyśla

206

206

206

206

Nr KW PR1P/000

56344/0

38664/7

30415/1

38664/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sanocka.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, składająca się z czterech działek, tworzących kompleks o łącznej powierzchni 0,2138 ha. Przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 – ulicy Sanockiej, jednakże dojazd odbywać się będzie od ulicy Brzozowej. Obszar kompleksu na terenie zadrzewionym, z dużymi spadkami, z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez opisywane działki przebiega sieć gazowa.

  • Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 93/2008 z dnia 29 maja 2008r. działki nr 432/8 i 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” – teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego.
  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Lz-PsVI” – grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” – pastwisko trwałe i „dr” – drogi.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) brutto, w tym podatek 23% VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/0056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.

7. Zobowiązania: nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 14.09.2011 r., 09.11.2011 r., 28.12.2011 r. oraz 22.02.2012 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie nieruchomości w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ustny nieograniczony - ul. Sanocka”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 kwietnia 2012 r. (czwartek). Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl/gospodarka/nieruchomosci/.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGDziałki przy ul. Sanockiej (233,50KB)

JPGLokalizacja działek (127,56KB)

JPGDziałki przy ul. Sanockiej (194,80KB)

JPGDziałki przy ul. Sanockiej (222,90KB)

JPGOczka Wodne (178,08KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2012 11:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-04-2012 10:59