20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Przerwa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa,  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr:    200/2
  • Powierzchnia działki: 0,3404 ha
  • Obręb:          209
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00044966/9

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przerwa.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Przez część terenu działki przebiega gazociąg. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz w dalszej odległości działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

5. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustalono warunki zabudowy  dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym: bezodpływowymi zbiornikami nieczystości, zjazdem drogowym, wspólną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr 200 i nr 618 (zjazd drogowy) stanowiące własność tut. Gminy oraz działki nr 201 i nr 202 w obrębie 209 stanowiące własność osób fizycznych.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RII” – grunty orne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały cztery przetargi  ustne nieograniczone: pierwszy w dniu 10 sierpnia 2011 r.,  drugi w dniu 12 października 2011 r., trzeci w dniu 07 grudnia 2011 r. i czwarty w dniu 22 lutego 2012 r.


8. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

9.  Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 kwietnia 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późń. zm.).

10.  Warunkiem udziału w piątym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 200/2 obręb 209 w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „V przetarg ustny nieograniczony ul. Przerwa, działka nr 200/2 obręb 209”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego,  do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można  uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Przerwa (190,49KB)

JPGNieruchomość przy ul. Przerwa (163,37KB)

JPGNieruchomość przy ul. Przerwa (224,31KB)

JPGNieruchomość przy ul. Przerwa (171,94KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2012 10:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-04-2012 10:59