9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku przy ul. Barskiej 15

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku przy ul. Barskiej 15 wraz z udziałem 17/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej tj. w działce nr 1733 obręb 205 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Lokal użytkowy nr 6
 • Powierzchnia użytkowa lokalu: 20,65 m2
  Z własnością lokalu związany jest udział 17/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej tj. w działce nr 1733 obręb 205 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 • Numer ewidencyjny działki: 1733
 • Obręb: 205
 • Powierzchnia działki: 0,0491 ha
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00084387/8

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy nr 6 znajduje się na II piętrze budynku. Składa się z 1 pomieszczenia biurowego, 1/2 część pomieszczenia gospodarczego oraz 1/2 wc. Ściany w pomieszczeniu malowane farbą emulsyjną, podłoga – parkiet. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa -drewniana. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Lokal użytkowany jest jako biuro.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-853.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy, 00/100), podatek VAT zwolniony, w tym cena lokalu wynosi 29 475,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienionej uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r., od ceny za lokal obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania – lokal użytkowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

8. Na sprzedaż lokalu przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.09.2011 r., 30.11.2011 r. i 15.02.2012 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 04 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 6 w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu
Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony lokal nr 6 ul. Barska 15”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 marca 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

JPGBudynek przy ul. Barskiej 15 (208,91KB)

JPGHoll budynku (89,98KB)

JPGHoll budynku (108,60KB)

JPGBudynek przy ul. Barskiej 15 (153,80KB)

JPGHoll budynku (102,76KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-03-2012 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2012 09:53