XXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 8 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 26 stycznia 2012 r., 8 lutego 2012 r. i 13 lutego 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Podjęcie rezolucji w sprawie wyrażenia dezaprobaty wobec planowanego zniesienia niektórych sądów rejonowych.
5. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 46/2012, 47/2012, 48/2012, 49/2012, 50/2012, 53/2012, 56/2012, 57/2012, 61/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu - proj. Nr 58/2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013” – proj. nr 60/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu – proj. nr 64/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Przemyśla w spółkach – proj. nr 54/2012.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – proj. nr 55/2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl – proj. nr 52/2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – proj. nr 63/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Przemyśl zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego ochrony zabytków – proj. nr 62/2012.
15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. nr 51/2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 59/2012.
17. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 r. oraz sprawozdania z działalności komisji za 2011 r.
18. Wystąpienia radnych.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-03-2012 09:48 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:15

Na skróty