7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 21 lutego 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie otworzył Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreślił niezwykłą potrzebę istnienia Rady, podziękował za uczestnictwo wszystkich jej członków, w tym osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Przewodniczącą została Pani Jadwiga Duda, reprezentująca Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; Wiceprzewodniczącą – Pani Lucyna Podhalicz, reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa, natomiast Sekretarzem została Pani Stanisława Gudzelak, reprezentująca Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.   

Przypomnijmy:
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r., natomiast tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady został określonych Uchwałą Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. Kadencja Rady trwa 2 lata. W skład Rady wchodzi 28 osób, w tym 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta.
Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.  

 

JPGCzłonkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (74,66KB)

JPGCzłonkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (71,57KB)

JPGInauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego otworzył Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla (61,43KB)

JPGCzłonkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (68,44KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-02-2012 12:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-02-2012 12:32