19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w Programie "Świetlica-Dzieci-Praca"

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015 oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Na ten cel w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887), w tym: uzyskały zgodę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub prowadzą taką placówkę na zlecenie oraz podejmują działania programowe w zakresie podtrzymywania, rozszerzania działalności w tej placówce na rzecz dzieci i młodzieży wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy przyjętej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mogą być pokryte wydatków kwalifikowane, przeznaczone na:
- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
- organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
- zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

Miejsce i termin składania ofert w województwach – siedziba Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub ich Urzędy Marszałkowskie, w terminie do 30 marca 2012 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował:  | Data publikacji: 20-02-2012 10:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:26