Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, udziału wynoszącego 1/4 niewydzielonych części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00051287/7 oznaczonej jako działka nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1107 w obrębie 205 m. Przemyśla.

  • Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Opublikował(a):  Data publikacji: 14-02-2012 14:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-03-2012 09:14

Na skróty