Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Wysockiego

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu w rejonie ul. Wysockiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział: właściciele działek nr 184, nr 186 i nr 191/6 w obr. 201.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 187
  • Powierzchnia działki: 0,0076 ha
  • Obręb: 201
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00056896/4.

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego.

4.   Opis nieruchomości:
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - ul. Wysockiego.
Na działce znajduje się ogrodzenie z elementów betonowych o dużym stopniu zużycia. Kształt działki nieregularny. Powierzchnia terenu płaska. Najbliższe sąsiedztwo stanowi droga wewnętrzna  i tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w pełnym zakresie.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r., teren w obrębie którego położona jest przedmiotowa działka usytuowany jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej”, w obszarach rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej Lipowica „III./MN-12”, obejmujących tereny projektowanych zespołów budownictwa jednorodzinnego.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, istnieje możliwość zagospodarowania przedmiotowej działki tylko przez właścicieli nieruchomości przyległych.    
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „RIIIa” i „RIV”– grunty orne.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony był przetarg ustny ograniczony w dniu 18.01.2012 r., zakończony wynikiem negatywnym.

9.  Osoby które spełniają warunki przetargowe i zamierzają uczestniczyć w przetargu winny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych (dowód potwierdzający własność jednej z działek wymienionych w pkt. 1, kopia dowodu wpłaty wadium) w terminie do dnia 1 marca 2012 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 4, w zamkniętych kopertach z hasłem: „Drugi przetarg ustny ograniczony ul. Wysockiego – działka nr 187 obr. 201. Właściciel działki nr .... obr. ...”.

10. Kwalifikacja osób do uczestnictwa w przetargu przez Komisję Przetargową odbędzie się dnia 5 marca 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i 20 w dniu 5 marca 2012 r.

11. Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 7 marca 2012 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.).

12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 187 w obr. 201 w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ustny ograniczony ul. Wysockiego – działka nr 187 obr. 201”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 marca 2012 r.

13. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

14. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

15. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

17.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-02-2012 08:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-03-2012 08:41

Na skróty