10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy Wysockiego, oznaczonej jako dz. nr 132/15 w obr. 201

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Wysockiego, stanowiącej własność Miasta Przemyśla, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).


2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki: 132/15
Obręb: 201
Powierzchnia działki: 0,1578 ha
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00072851/5
oraz 1/16 niewydzielona część działek nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha w obrębie 201 miasta Przemyśla, niezabudowane, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00087957/6.
Przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla ww. działki  oznaczone były odpowiednio: nr 5/17 o pow. 0,1578 ha, nr 5/4 o pow. 0,1741 ha, nr 5/16 o pow. 0,0428 ha i nr 5/23 o pow. 0,1552 ha w obrębie 2„a” miasta Przemyśla.


3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego.


4.   Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w pobliżu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego. Powierzchnia terenu działki lekko pochyła z wystawą południowo-zachodnią, zakrzaczona. Kształt działki zbliżony do trójkąta.
W ulicy Wysockiego znajdują się media: woda, gaz, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna.
Działki nr 132/2, nr 132/14 i nr 133/5 w obrębie 201 stanowić będą drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 132/15 obr. 201.


5. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Wysockiego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 113/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., działka nr 132/15 obr. 201 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem
„MN 2”, zaś działki nr nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201 położone są w terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne dojazdowe o funkcji pieszo-jezdnej, oznaczonym symbolem „KDW 2”.
         Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RII” – grunty orne.


6. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 


7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.


8. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach:  24.08.2011 r., 19.10.2011 r. i 07.12.2011 r., zakończone wynikiem negatywnym.


9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 08 lutego 2012 r. o godz.  1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).


10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 132/15 obr. 201 w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony ul. Wysockiego, działka nr 132/15 obr. 201”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Miasto Przemyśl do dnia 02 lutego 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.


11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.


13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-01-2012 14:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2012 09:01