3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Łukasińskiego 3.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis
z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:  1822/1
  • Powierzchnia działki: 0,0066 ha
  • Obręb: 207
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00095169/4

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego 3

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Łukasińskiego w Przemyślu. Działka zabudowana budynkiem użytkowym parterowym, niepodpiwniczonym, w którym znajduje się 1 lokal składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 21,10 m2. Ściany konstrukcyjne budynku wykonane z pustaka i cegły pełnej, dach jednospadowy, izolowany termicznie, pokryty blachą trapezową, obróbki blacharskie z brachy ocynkowanej. Okna zespolone o konstrukcji drewnianej, jedno i dwuskrzydłowe, (ze względu na brak szyb, zabezpieczono otwory okienne). Drzwi frontowe o konstrukcji stalowej. Posadzki w pomieszczeniach z terakoty oraz cementowe wyłożone PCV. Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia remontu. Teren omawianej działki o łagodnym spadku, w kształcie zbliżonym do trójkąta. Nieruchomość uzbrojona siecią elektryczną i wod.-kan. Na działce znajduje się pojemnik na nieczystości, będący własności osób trzecich.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami    zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście”, w Kwartale nr II.-9 Miasto Tradycyjne - Mickiewicza - Słowackiego oraz w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i „C”. 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Właściciel działki winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty lub zabytki
o charakterze archeologicznym, należy je zabezpieczyć i o odkryciu powiadomić Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.       
      Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00095169/4 istnieją wpisy:

  • Służebność nieodpłatna na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 6/14 (obj. KW 2228)   przechodu i przejazdu przez dz. 6/15 obr. 21 pasem wzdłuż granicy dz. 7 + 2, 6 + 7.

  • Prawo służebności przejazdu i przechodu przez parcele bud. 1488/1 a to przez tę część podwórza, która graniczy z parc. grunt. 1122/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli parc. bud. 1488/2 wchodzącej w skład realności WHL 3602 gm. kat. Przemyśl.

Wpisy powyższe nie dotyczą działki nr 1822/1 w obr. 207.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 08 lutego 2012 r. (środa) o godz.  1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1822/1  obr. 207 w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Łukasińskiego 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 02 lutego 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGBudynek przy ul. Łukasińskiego 3 (163,41KB)

JPGBudynek przy ul. Łukasińskiego 3 (361,94KB)

JPGBudynek przy ul. Łukasińskiego 3 (134,90KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-01-2012 14:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-02-2012 09:01