19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sesja budżetowa

XXI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 listopada 2011 r. i 13 grudnia 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wręczenie wyróżnień Zasłużony dla Kultury Polskiej.
5. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. Nr 276/2011.
7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 r.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – proj. nr 274/2011,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6) podjęcie uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” – proj. nr 324/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej – proj. nr 329/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach – proj. nr 331/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Przemyśla na lata 2011-2015 – proj. nr 322/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2012 r. – proj. nr 323/2011.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – proj. nr 321/2011.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2011 r. – proj. nr 330/2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla – proj. nr 318/2011.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 320/2011.
17. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.
18. Wystąpienia radnych.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2011 14:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06