22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Fredry

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:  763
  • Powierzchnia działki: 0,0647 ha
  • Obręb: 207
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00061002/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Fredry

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w centralnej części miasta Przemyśla, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Fredry. Powierzchnia terenu działki pochyła. Na działce znajdują się schody z podestem prowadzące do podcieni kamienicy przy Rynek 19, kiosk „Ruch”. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w pełnym zakresie. Od strony południowej działka wykorzystywana jest jako dojazd do podwórzy nieruchomości sąsiednich.
Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości. Przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić badania wykopaliskowe wyprzedzające na koszt inwestora, po uzyskaniu pisemnej zgody na ich przeprowadzenie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.       

5. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Rynek 05/06” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 254/07 z dnia 29.11.2007 r., nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczonym symbolem „U/M4”, który przeznacza się na usługi wraz z funkcją mieszkalną. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację: usług turystyczno-hotelarskich, pracowni twórczych, usług w zakresie bankowości, usług handlu, usług w zakresie kultury, usług administracji, mieszkań, parkingów, w tym wielopoziomowych i podziemnych, sanitariatów ogólnodostępnych, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek  wchodzą użytki gruntowe o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Obciążenie nieruchomości: Przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu wzdłuż południowej granicy przedmiotowej działki pasem gruntu o szer. 3 m na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 783, nr 786, nr 770, nr 764, nr 784, nr 1945 i nr 1946 w obr. 207. 

7. Zobowiązania: - Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie rozpocząć budowę w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego i zakończyć budowę w terminie 3 lat od dnia rozpoczęcia budowy. Za termin rozpoczęcia budowy uważa się wytyczenie geodezyjne obiektu w tereniei potwierdzenie tego faktu stosownym wpisem w dzienniku budowy, zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Za termin zakończenia budowy uważa się datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z ww. ustawą - Prawo budowlane, do właściwego organu nadzoru budowlanego, na podstawie którego wydane zostanie pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - o ile jest wymagane. W przypadku niezachowania terminu rozpoczęcia budowy, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym upłynął termin rozpoczęcia budowy oraz w przypadku niezachowania terminu zakończenia budowy, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym upłynął termin zakończenia budowy i w tym zakresie poddaje się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. W przypadku nie zachowania terminu zapłaty kary, naliczane będą odsetki ustawowe.
      -  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 3 m, wzdłuż południowej granicy działki nr 763 w obr. 207 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w obr. 207 oznaczonych jako działka nr 771 i działka nr 773.
      - Działka w części użytkowana jest pod kiosk „Ruch”; użytkownik jest zobowiązany do  usunięcia obiektu w terminie 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym 23 % podatek VAT). 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 stycznia 2012 r. (środa) o  godz. 1130, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 763 obr. 207 w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Fredry”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 05 stycznia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGFragment MPZP "Rynek 05/06"

JPGNieruchomość w centrum miasta przy ul. Fredry, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową

JPGNieruchomość w centrum miasta przy ul. Fredry, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową

JPGNieruchomość w centrum miasta przy ul. Fredry, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową

JPGNieruchomość w centrum miasta przy ul. Fredry, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową

Opublikował:  | Data publikacji: 08-12-2011 12:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-01-2012 14:02