9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kopernika

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja Kopernika, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:   313
  • Obręb: 207
  • Powierzchnia działki: 0,0219 ha
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00064955/5

3. Adres: ul. Mikołaja Kopernika 18, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym, prostokątnym kształcie, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mikołaja Kopernika. W pasie ulicy Kopernika biegną sieci: ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, i telekomunikacyjna, natomiast w sąsiedztwie znajdują się przyłącza sieci gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania oświatowe, usługowe oraz mieszkaniowe. Przez nieruchomość przebiega przyłącz wodociągowy i energetyczny do sąsiedniego budynku mieszkalnego nr 16. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się nakłady poniesione przez dotychczasowego dzierżawcę działki, w postaci trwałego ogrodzenia (metalowa siatka z betonową podmurówką), a także drzew iglastych oraz kilku drzew i krzewów ozdobnych.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. działka nr 313 obr. 202 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, oznaczonym symbolem „U9”, który przeznacza się pod lokalizację usług nieuciążliwych z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, oświaty i edukacji, medycznych i ochrony zdrowia, biur, hoteli, pensjonatów oraz stacji paliw.
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto, w tym podatek 23% VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenia: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

8. Zobowiązania: Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, ważnej do dnia 31 grudnia 2011 r.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 313 obr. 207 w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony - ul. Kopernika”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 stycznia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl,  oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Kopernika przeznaczona pod zabudowę usługową (185,09KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kopernika przeznaczona pod zabudowę usługową (228,72KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kopernika przeznaczona pod zabudowę usługową (170,00KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kopernika przeznaczona pod zabudowę usługową (223,24KB)

JPGNieruchomość przy ul. Kopernika przeznaczona pod zabudowę usługową (185,94KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-12-2011 11:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-01-2012 14:02