9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. C znajdującego się w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
1) lokal użytkowy oznaczony lit.  „C
Powierzchnia użytkowa lokalu: 30,60 m2
Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 212, oraz urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.
2)  Numer ewidencyjny działki:  22
Obręb:                     212
Powierzchnia działki:   0,5482 ha
Nr Księgi Wieczystej:   PR1P/00072255/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy oznaczony lit. „C” o powierzchni 30,60 m2 użytkowany jako zakład kosmetyczny, położony jest na parterze budynku i składa się z czterech pomieszczeń użytkowych (sala usługowa, korytarz, hol i wc). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terrakoty. Ściany we wszystkich pomieszczeniach  z tynkami ozdobnymi. Stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, c.o. i kanalizacyjną.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach 20.07.2011 r., 14.09.2011 r. oraz 9.11.2011 r.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

8. Zobowiązania: lokal oznaczony lit. „C” użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 grudnia 2011 r. o godz. 930  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego oznaczonego lit. „C” w kwocie 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony, lokal użytkowy ozn. lit. „C”, ul. Siemiradzkiego 6A”.Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 grudnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o lokalu będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , oraz na stronie www.przemysl.pl .

JPGLokal użytkowy "C" w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (96,45KB)

JPGLokal użytkowy "C" w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A (113,07KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2011 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43