10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, przy drodze krajowej nr 28

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki

432/8

432/12

441

445/2

 

powierzchnia [ha]

0,0473

0,0210

0,1345

0,0110

łączna pow. 0,2138 ha

obręb m. Przemyśla

206

206

206

206

Nr KW PR1P/000

56344/0

38664/7

30415/1

38664/7

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sanocka.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, składająca się z czterech działek, tworzących kompleks o łącznej powierzchni 0,2138 ha. Przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 – ulicy Sanockiej, jednakże dojazd odbywać się będzie od ulicy Brzozowej. Obszar kompleksu na terenie zadrzewionym, z dużymi spadkami, z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez opisywane działki przebiega sieć gazowa.

  • Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 93/2008 z dnia 29 maja 2008r. działki nr 432/8 i 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” – teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego.
  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Lz-PsVI” – grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” – pastwisko trwałe i „dr” – drogi.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym podatek 23% VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/0056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.

7. Zobowiązania: nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 14.09.2011 r. oraz 9.11.2011 r.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie nieruchomości w kwocie 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Sanocka”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 grudnia 2011 r. (czwartek). Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Sanockiej (194,80KB)

JPGLokalizacja terenu (127,56KB)

JPGNieruchomość przy ul. Sanockiej (222,90KB)

JPGNieruchomość przy ul. Sanockiej (233,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2011 11:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43